Академічне письмо:
лінгвокультурологічний підхід


Пропонований навчальний посібник зорієнтовано на поглиблення знань користувачів про науковий стиль української та англійської мови, розширення уявлення про мовні засоби наукового тексту, опанування технології роботи із сучасним українським та англійським науковим текстом.

Олена Семеног
Доктор педагогічних наук, професор
Оля Фаст
Кандидат педагогічних наук
Мета
Cприяти розвитку мовнокомунікативної, текстової, термінологічної, лексикографічної культури дослідника у галузі створення писемних текстів академічного характеру, як навчальних, так і дослідницьких.

Поглиблення знань користувачів про науковий стиль української та англійської мови, розширення уявлення про мовні засоби наукового тексту, опанування технології роботи із сучасним українським та англійським науковим текстом
Зміст
Розкриваються важливі аспекти організації наукової праці дослідника: зміст та сутність наукового дослідження, логіка науково-дослідницької роботи, культура праці з науковими текстами, особливості цитування згідно з міжнародними стандартами
Призначення
Пропонований навчальний посібник зорієнтовно на поглиблення знань користувачів про науковий стиль української та англійської мови, розширення уявлення про мовні засоби наукового тексту, опанування технології роботи із сучасним українським та англійським науковим текстом. У модулях на основі культурологічного підходів розкриваються важливі аспекти академічного письма українською та англійською мовою: особливості організації наукової праці дослідника: зміст та сутність наукового дослідження, логіка науково-дослідницької роботи, культура праці з науковими текстами різних жанрів, особливості цитування згідно з міжнародними стандартами.

Для широкого кола користувачів: магістрантів, майбутніх докторів філософії, науково-педагогічних і педагогічних працівників, для всіх, хто прагне навчитися писати академічний текст.

ЗМІСТ / CONTENTS
КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО
НАУКОВОГО ТЕКСТУ


1. Науковий текст
2. Культура особистості дослідника
3. Культура читання наукового тексту
4. Компресія наукового тексту
5. Композиція наукового тексту
6. Наукова стаття як самостійний науковий твір
7. Мова і стиль кваліфікаційної роботи
8. Науковий відгук і наукова рецензія


ACADEMIC WRITING:
CULTURAL APPROACHES


1. Research work
2. Importantance
3. Research process
4. Research problem, topic
5. Understanding research topics
6. Literature review
7. Critical reading toward critical writing
8. Using and citing your sources
9. Quoting, summarizing, and paraphrasing
10. Referring to sources
КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО
НАУКОВОГО ТЕКСТУ
1
Науковий текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності
Науковий стиль - це один із функціональних різновидів літературної мови, що обслуговує різні галузі науки, виробництва, освіти і реалізується у книжних спеціалізованих текстах різних жанрів.

Метою
наукового стилю є повідомлення об'єктивної інформації, доведення істинності наукового знання, пояснення причини явищ, опис істотних ознак, властивостей предмета наукового пізнання.
Науковий текст
Науковий текст– цілісний комунікативний блок, що має чітку, логічну структуру, своєрідний каркас із внутрішньо завершеними частинами (розділами, підрозділами, пунктами, параграфами, абзацами), насиченими відповідною термінологією.
Наприклад: Вивчення й аналіз наукової літератури дозволяє говорити про різні думки щодо визначення сутності понять "діалог", "навчальний діалог", "діалогічна взаємодія". Діалог розглядається як спосіб вирішення навчально-виховних проблем і форма спілкування вчителя й учня на гуманістичних принципах (Сократ); спосіб самопізнання й самовдосконалення особистості (Ф. Шлейєрмахер); засіб духовного становлення особистості (М. М. Бахтін) (Г.Салащенко)
2
Культура особистості дослідника
«Культура особистості формується у щоденній праці. Осяяння приходить при постійній роботі думки... учений - це поет-дослідник, котрий шукає думки, образи, вивчає події, психологію народу, природу. Бути вченим – це образ життя, це робота без часу. Тільки особистості із сильною волею, цілеспрямовані ідуть уперед »
Дмитро Зербіно
науковець
1. Лексикографічна культура дослідника

Рівень професійного саморозвитку значною мірою визначається й тим, які загальні і спеціальні лексикографічні знання має особистість, як володіє уміннями користуватися лексикографічними виданнями різних типів і вилучати з них необхідну інформацію, чи усвідомлює потребу звернення до словника з метою вирішення фахових завдань.

2. Термінологічна культура дослідника

Цінність терміна в тому, що він несе логічну інформацію великого обсягу. У науковому тексті недоцільно без потреби й необхідного обґрунтування подавати термінологію різних галузей. Кожна галузь науки має притаманну тільки їй термінологічну систему.

3. Бібіліографічна культура дослідника


Наукову роботу виконують на основі глибокого вивчення різноманітних джерел: навчально–методичних (підручники, навчальні та методичні посібники) і наукових праць (монографії, статті, дисертації, матеріали наукових семінарів та конференцій тощо), нормативно–програмних документів (державні документи про освіту, навчальні плани і програми), а також за результатами виконаної пошукової роботи. На основі опрацьованих літературних джерел укладають бібліографію.

Наукова мовна культура - нормативне користування науковою мовою в усній і писемній, діалогічній і монологічній формах, формування високого рівня мовнокомунікативної культури.
3
Культура читання наукового тексту
Для професійного саморозвитку важлива передусім культура читання наукового тексту. Це одна з функцій пізнавальної діяльності людини, спрямована на вилучення наукової інформації із друкованих джерел. Формуючи програму читання наукового тексту, варто поставити собі такі запитання: чого я очікую від цього тексту, яку інформацію хочу вилучити і з якою метою.
Які є різновиди читання?
Переглядове читання спрямовується на попереднє ознайомлення із книгою і виділення ключових слів, зокрема, в анотації, змісті, передмові /вступі, окремих частинах тексту .

Ознайомлювальне читання передбачає загальне ознайомлення із змістом тексту та вияв його основної ідеї.

Поглиблене читання – це детальне опрацювання наукового тексту, його аналіз та оцінка: виписування понять з їх поясненням; неодноразове перечитування окремих частин у тексті.

Аналітико–критичне, творче читання спрямовується на постановку різного типу питань до тексту, сортування наукового матеріалу під певним кутом зору, коментарі до фрагментів наукового тексту, його рецензування.

4
Компресія наукового тексту
Компресії тексту досягають шляхом використання більш компактних конструкцій та опущення надмірних елементів вислову, елементів, які можна зрозуміти з контексту та позамовної ситуації.

Фахівці використовують поняття "компресія" як синонім до поняття "мовна економія".

Під мовною економією розуміють прагнення мовця досягнути максимуму комунікативної інтенції за мінімальних витрат мовних засобів. Її результатом виступає поява згорнутої конструкції зі збереженням обсягу необхідної інформації.
Тезування
це вилучення основної інформації текста-джерела у вигляді положень-тез. Скорочення відбувається з урахуванням проблематики текстів й авторської оцінки такої інформації. Рекомендований обсяг тез становить 2-3 сторінки машинописного тексту через 1,5 - 2 інтервали. Укладають тези після поглибленого й аналітико-критичного читання тексту статті, доповіді, складання відповідного плану і виписок.
Конспектування
універсальна форма запису первинного тексту, що допомагає відпрацювати уміння лаконічно і чітко викласти зміст власними словами, при потребі швидко його відновити, доповнити, аргументувати, а також відшліфувати уміння точно мислити і говорити, вибирати лаконічну форму, обдумувати прочитаний матеріал.
~
Анотування
універсальна форма запису первинного тексту, що допомагає відпрацювати уміння лаконічно і чітко викласти зміст власними словами, при потребі швидко його відновити, доповнити, аргументувати, а також відшліфувати уміння точно мислити і говорити, вибирати лаконічну форму, обдумувати прочитаний матеріал.
Наприклад: Анотація на посібник

Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: навч. посіб. /Т.В.Симоненко, Г.В.Чорновол, Н.П.Руденко.- К.: ВЦ «Академія», 2009.- 272 с. (Серія «Альма-матер»).

Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням та ділової української мови. У ньому розглянуто особливості культури ділової української мови, орфоепічні, акцентуаційні, словотвірні, лексикологічні, морфологічні норми у професійному мовленні, фахову термінологію, мовний етикет у діловому спілкуванні, а також теоретичні питання сучасної орфографії, пунктуації та документознавства. Вміщені в посібнику практичні та тестові завдання, додатки та короткий термінологічний словник сприятимуть розвитку практичних умінь і навичок, формуванню професійної мовнокомунікативної компетенції.
Компресія наукового тексту
Компресія наукового тексту - членування тексту на блоки інформації і називання цих блоків, розкриття смислової структури тексту.
5
Композиція наукового тексту
Робота над створенням наукового тексту вимагає дотримуватися головної вимоги: цей текст має бути зромумілим як вам самим, так і потенційним читачам.
Потрібно чітко відповісти собі на кілька запитань: "для чого хочеш писати?", "стосовно чого хочеш писати?", "що хочеш писати?", "для кого хочеш писати?", "як хочеш писати?"
Юрій Сурмін
"Майстерня вченого"
Структурними компонентами наукового тексту, який створюють, є вступ, основна частина і висновки.
У вступі подають обґрунтування актуальності дослідження, визначають предмет, мету, завдання, теоретичне і практичне значення роботи.

В основній частині - методику і техніка дослідження, пошук способів вирішення проблеми, доказ концепції, ідеї.

Висновки містять результати виконаної роботи, перспективи подальшого дослідження. Усе це становить композицію наукового тексту..
Заголовок наукового тексту відображає задум автора, визначає межі інформації, яку має подати автор.
Заголовок наукового тексту -
інформативна одиниця, що відображає тему поданого твору
і відповідає змісту тексту
Композиція залежить від плану наукової роботи.
План - це каркас майбутньої праці.
Наприклад: Зразок плану магістерської роботи

Тема: «Лексика учня початкової школи в умовах українсько-російського білінгвізму»

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Вікова лінгвістика в парадигмі сучасних лінгвістичних наук
1.1. Актуальні проблеми дослідження дитячого мовлення
1.2. Білінгвізм як лінгвістичне явище
1.3. Поняття мовнокомунікативної особистості
Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. Мовна картина світу молодшого школяра
2.1.Співвідношення понять «мовна особистість» і «мовний портрет»
2.2. Аналіз факторів та етапів становлення мовної особистості молодшого школяра
2.3. Соціопсихолінгвістичні і власне лінгвістичні параметри колективного мовного портрета школяра 1-4 класів
Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
6
Наукова стаття як самостійний науковий твір
Текст наукової статті – це своєрідний портрет автора, що відображає професійну майстерність, культурний рівень, кругозір, культуру мислення і культуру мовлення
Підготовка наукової статті охоплює такі етапи:
1. Формулювання робочої назви статті: заголовок має бути лаконічним і однозначним, повинен сконцентрувати увагу читача на предметі дослідження.

2. Визначення меж теми та обсягів наукової інформації, представленої в науковій статті.

3. Розроблення орієнтовного плану (змісту) статті: вступу, основної частини, висновків, перспектив дослідження.

4. Окреслення у вступі змісту роботи: постановки проблеми, з'ясування її актуальності та науково–практичного значення; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання певної проблеми і на які опирається автор; порушення не вирішених раніше питань, яким присвячена стаття; формулювання мети і завдання статті.

5. Визначення методів дослідження, джерельної базиу, підготовки основних тез–відповідей на завдання.

6. Тлумачення використовуваних у статті термінів.

7. Обґрунтування в основній частині отриманих результатів. Текст має спираютися на принципи: "від відомого –> до невідомого", "від простого –> до складного".

8. Перевірка узгодженості між заголовком, метою, завданнями і висновками.

9. Міркування на перспективами наступних розвідок у цьому питанні

10. Проведення самоконтролю виконаної роботи на змістовому, логічному, мовностилістичному рівнях. Перевірка тексту статті на відповідність чинним правописним нормам, вимогам наукового стилю, оформлення цитат і посилань.

11. Оформлення списку використаних джерел за чинними стандартами.
Photograph: lee Scott / Unsplash
Приклад
Формулювання назви статті
Так уживають

Інтерактивні форми та методи в процесі формування культури педагогічного менеджменту викладача непедагогічного профілю

Спроба прогностичного аналізу основних тенденцій розвитку вищої освіти України на рубежі століть
Так радимо

Інтерактивні форми і методи формування культури педагогічного менеджменту


Тенденції розвитку вищої освіти України на межі століть: спроба прогностичного аналізу

7
Мова і стиль кваліфікаційної роботи
Серед наукових робіт виділяють дипломну, магістерську роботи, кандидатську і докторську дисертації .

Дипломна робота – це навчально–наукове дослідження, що передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із базової фахової навчальної дисципліни та їх застосування для вирішення конкретних наукових і практичних завдань у відповідній галузі знань. Дипломна робота може бути поглибленою розробкою теми курсової роботи, а також виконувати функції підготовчого етапу до магістерського дослідження.

Магістерська робота (магістерська дисертація) – це кваліфікаційна самостійна науково–дослідницька робота, щомістить сукупність перспективних і актуальних проблем, відображає творчий потенціал виконавця, його вміння інтерпретувати різні концепції і теорії, здатність до творчого осмислення аналізованого матеріалу, ступінь володіння професійною мовою у предметній галузі знання. Магістерська робота, виконана на основі ґрунтовного теоретичного дослідження, може становити підґрунтя для подальшої роботи над кандидатською дисертацією.

У власне науковому стилі пишуть дисертацію

Ph. D. Thesis
Дисертація
оригінальне самостійне науково завершене дослідження, яке може сприяти вирішенню певної наукової проблеми (для кандидатської дисертації) або відкриттю нових напрямів у науці (для докторської дисертації).
~
Мовні засоби, що використовують для обґрунтування вибору теми та її актуальності, можуть бути такі:

проблема ...має першорядне, наукове, теоретичне, практичне значення;

проблема актуальна, цікава, доцільна, не втратила свого значення, актуальності;
важливого значення набуває питання ... .; однією з актуальних проблем ... сьогодні варто назвати …. Соціальне значення теми визначається... . Серед проблем, пов'язаних із..., уважного ставлення дослідників останнім часом вимагає питання ... . У зв'язку з ... особливого значення набуває питання... . Зацікавлення проблемою зумовлене... . Тим часом відкритим залишається питання ... .
~
В огляді літератури подають наукові джерела, що висвітлюють історію розвитку проблеми: теоретичні роботи, які повною мірою чи частково розкривають проблему, виокремлюють потребу у власному дослідженні.

Мовні засоби цього складника такі: з указаної, названої, цієї проблеми існує...; наявна значна кількість..., недостатня кількість публікацій, робіт, досліджень; теоретичне обґрунтування ... знаходимо у студіях ... . До теорії

... не раз зверталися ... . Проблемам ... присвячені праці ... . Унаслідок спеціальних досліджень було з'ясовано, що ... . Учення про ... знайшло відображення в ... . Заслуговують на увагу і погляди на ... дослідника ... . Відомо, що... . Відомі способи... Широкого застосування набули... .
Наприклад:

Вирішенню проблем формування культури праці педагога, його здатності до усвідомленої педагогічної дії, самостійної пізнавальної діяльності сприяють дослідження В.Кременя, І.Зязюна, Н.Ничкало, О.Пєхоти, М.Солдатенка, Л.Хомич. Українськими і зарубіжними дослідниками розробляються теоретичні основи побудови навчальних посібників для вищої школи, вимоги до змісту, структури, оформлення, функції, оцінки якості (Т.Балихіна, В.Безпалько, Н.Волошина, І.Лернер, А.Коржуєв, В.Краєвський, В.Попков, Н.Тализіна, Д.Чернілевський та ін.). Означені праці слугують методологічною основою статті, мета якої – розглянути структурно-змістове наповнення навчальних книг, що підготовлені потужним колективом дослідників Центру освітніх технологій Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (керівник – О. Пєхота).

8
Науковий відгук і наукова рецензія
Наукова рецензія є вторинним мовленнєвим жанром. Цей жанр виник у ХІХ – на початку ХХ ст. з метою забезпечити оперативне реагування на наукові досягнення.
Наукова рецензія
спеціальний текст-аналіз певного наукового джерела (або джерел), що розрахований на певне коло фахівців
Рецензія
Технологія рецензування:
1. Визначимо предмет наукового аналізу (доповідь, реферат, журнальна стаття, навчальний посібник тощо), проаналізуємо заголовок книги..
2. З'ясуємо ступінь актуальності теми дослідження (для певної галузі знань, розв'язання практичних завдань тощо).
3. Проаналізуємо композицію і зміст наукової роботи
4. Визначимо ступінь новизни й оригінальності у розв'язанні певних питань, проблем тощо.
4. Окреслимо теоретичне і практичне значення рецензованої роботи .
5. Схарактеризуємо виявлені недоліки та прорахунки в рецензованій роботі за умови аргументування власних зауважень.
6. Об'єктивно, лаконічно, ясно й чітко подамо загальну оцінку роботи.
7. Сформулюємо висновки з урахуванням виду та жанру рецензованого наукового джерела, його мети і поставлених автором завдань.
8. Перевіримо записаний текст рецензії на узгодженість між змістом і формою та на відповідність чинним мовним/мовленнєвим нормам.
9. Відредагуємо текст рецензії.

Позитивна оцінка наукової роботи виражається такими мовними засобами:
дослідження відомого методиста – одна з перспективних спроб осмислення…;

безумовно, достоїнством роботи є;


праця відзначається багатим фактичним матеріалом, ...нестандартним підходом до аналізу порушених проблем;


т
еоретичні положення ілюструються різноманітним літературним матеріалом;

думка про ... формулюється автором чітко (ясно, доказово, впевнено);


заслугою дослідника є...; в
иразною особливістю рукопису є відхід автора від сухого академізму;

д
остатньо обґрунтовано, з урахуванням численних наукових джерел та рефлексії власного досвіду викладацької діяльності подано концепцію;

а
наліз книги в цілому засвідчує: автор виявив глибокі знання фахової літератури, творчий підхід;

а
втор справедливо (слушно) зазначає,.. аргументовано обґрунтовує,.. чітко визначає, детально аналізує, ретельно розглядає, уважно простежує, доказово критикує..;

ідея автора ... досить продуктивна (плідна, оригінальна, новаторська)..;

аргументовано й переконливо розкривається змістове наповнення зокрема таких ключових понять, як.


АCADEMIC WRITING:
CULTURAL APPROACHES
1
RESEARCH WORK
Research today is viewed as a process and researchers engage in certain steps as they carry out their investigations.

Research has a beginning and an ending, but the steps in between do not necessarily occur in a linear fashion or orderly process. Investigators move back and forth among the steps in a cyclical manner.

Research usually begins with an issue or a problem that needs to be investigated and ends with a written thesis that can be used by others and is valuable to the field.
2
Importantance

Many practitioners in the social sciences do not have a clear understanding or appreciation of research although they read and use research regularly. In educational settings principals, social workers, school psychologists, teachers, teaching assistants, school committee members, students, and parents use and read research as part of their daily practice. (They become better informed, improve practice, and participate in policy development.)

Creswell (2002) suggests that reading and applying research to study educational issues is dependent on valuing it and understanding its potential contribution in four important areas:

Adding knowledge about educational issues – adding to knowledge means that educators undertake research in order to contribute to existing information about issues.

Improving practice – armed with research results, teachers or other educators become more effective professionals and their effectiveness translates into better learning for students.

Informing important policy issues – research also creates conversations about important issues so educational concerns can be debated by policy makers.

Building student research skills – on a personal level, the process of research helps individuals develop conceptual, writing, organizing, and presenting skills (p. 3).

Differentiating

Educational research can be defined as the systematic collection and analysis of information (data) in order to develop valid, generalizable descriptions, predictions, interventions, and explanations relating to various aspects of education. However, educational research is not a unified process and the approach to research tends to be based on the researcher's view of the nature of knowledge (Creswell, 2002).

Quantitative vs qualitative research. Some researchers believe that aspects of the environment in which humans live have an objective reality, meaning that they exist independently of the individuals who created them, and that this real world out there is available for study through scientific means (quantitative research). Other researchers believe that aspects of the human environment are constructed by the individuals who participate in that environment and that there is no social reality apart from the meanings that individuals construct for them (qualitative research). These are very different world views and lead to very different approaches to research.
3
RESEARCH PROCESS
"In simple terms, researchers interweave a story about the operation of the social world (the theory) with what they observe when they examine it systematically (the data)"

Neuman (2003)
Photograph: lee Scott / Unsplash
You may wish to frame your study through a theoretical lens; thereby, you raise questions and suggest points of view as a starting point. Every research design needs some theory of the phenomena being studied, to guide the design decision-making. By provoking ideas about what we do not know currently, theories provide the impetus for research. Theory is an analysis of a set of concepts, facts, ideas and their relation to one another. It is a hypothesis assumed for the sake of argument or investigation. An explanation of the theoretical lens would occur in the Introduction, and allows the researcher the opportunity to explain the concepts, ideas, facts, and hunches that make up their story about a phenomena that he/she wishes to understand more clearly. The researcher's story is often based on personal experience, which may bring great passion and power to the process of investigation.
4
RESEARCH PROBLEM, TOPIC
Identifying a topic or a research problem means that the researcher specifies an issue to be investigated, as well as develops a justifi cation for studying it, and puts forth the reasons why and for whom this study is important.

Research problems arise out of needs expressed by any number of sources, including but not limited to, teachers, schools, students, parents, other researchers, policy makers, etc. The problem statement serves to narrow down signifi cantly the questions and points of view that arose as the candidate and the cohort worked and reworked the mind map to arrive at a focused statement.

Research problem
Frame a Research Question
What are the pieces on this problem that I do not adequately understand?

Where are the gaps or conflicts between my experiential knowledge and existing theories?

What questions do these suggest?

What could I learn in a research study that would help me to better understand what's going on with these phenomena?
Photograph: lee Scott / Unsplash
Creswell (2003) offers the following advice regarding framing the research question:

1. Begin research questions with the words "what" or "how" to convey an open and emerging design – "why" suggests cause and effect, which is more consistent with quantitative research.

2. Use exploratory verbs that convey an emerging design:

Discover (e.g., grounded theory)

Seek to understand (e.g., ethnography)

Explore a process (e.g., case study)

Describe the experiences (e.g., phenomenology)

Report the stories (e.g., narrative research)

3. Avoid using directional language such as "affect," "infl uence" "impact," "determine," "cause," "relate." Such words imply a quantitative study. (pp. 106-107).

5
UNDERSTANDING RESEARCH TOPICS
Before you plunge into research or writing, invest some time in thinking through the specific assignment you are dealing with. Remember, you are not being asked just to collect facts, but to develop and display your powers of reasoning. You can save yourself time and frustration by beginning this reasoning early in the process. Here are some steps.
1. Note which concepts or methods the topic asks you to use. Is the main requirement to find and synthesize information, to argue a point with others, or to explore your own responses? Does the assignment ask you to go into depth about some material already covered in the course? Or does it suggest that you evaluate a theory or model by applying it to an example from outside the course material? Whatever the design, an essay assignment expects you to use course concepts and ways of thinking; it encourages you to apply course methodology. So if you are writing a paper in Sociology, for instance, write it using sociological concepts covered in the course. Or if you are asked to do a close reading of a literary text, concentrate on writing about the literary techniques seen in the text, not the author's biography.

2. Note the key terms in the assignment sheet, including those naming parts of the topic and those giving directions for dealing with it. Look especially for words that define the kind of reasoning you should be using: why, how, analyse, compare, evaluate, argue, etc. Be sure you understand the specific meanings of these terms.

Analyse means look behind the surface structure of your source material. See the relationship of parts to whole. Be able to recognize relationships such as cause and effect, even if it's unstated in what you read. Look for underlying assumptions and question their validity. How and why imply an answer reached by analysis.

Compare means find differences as well as similarities. You will need to formulate the aspects which you are looking at in each item; consider organizing your paper by using these aspects as headings.

Evaluate emphasizes that you are to apply your judgement to the results of your analysis. It asks for an opinion based on well-defined criteria and clearly stated evidence. Wording such as to what extent also asks for an evaluation of an idea.

Argue (or agree or disagree) likewise asks you to take a stand based on analysis of solid evidence and explained by clear reasoning. You will need to consider other possible viewpoints and defend your own in comparison.

3. To generate ideas from which you can choose the direction of your research or preliminary analysis, ask yourself questions about the specific topic in terms of the concepts or methods that seem applicable. Look for controversies in the material to find issues that need discussing. You may want to look early on at some general discussions in reference works such as encyclopaedias or handbooks to see how others have framed questions or seen problems to discuss. Do all your reading looking for questions and issues, not just information.

6
LITERATURE REVIEW
Purposes of the Literature Review

The literature review may be complicated if you don't understand that it serves multiple purposes:

- Demonstrate your familiarity with your topic, including perspectives that are both similar to and different from your own.

- Legitimize the question or goal you posed at the end of your problem statement.

- Justify the work you will do in the body of your project by creating a well-crafted academic argument for that work.

- Establish a framework for the importance of your study.

- Create a benchmark for comparing the results of your study to other fi ndings.

- Demonstrate how your study fills in gaps in the literature or extends the work of prior studies.

- The results of other studies that are closely related to your study – comparing and contrasting studies are appropriate here.

- The relationship between your study and the larger ongoing discussion in the literature.

Elements of a Literature Review

Silverman (2005) lists six elements that make up the contents of a literature review:

1. What do we already know about the topic?

2. What do you have to say critically about what is already known?

3. Has anyone else ever done anything exactly the same?

4. Has anyone else done anything that is related?

5. Where does your work fi t in with what has gone before?

6. Why is your research worth doing in light of what has already been done? (p. 295)

Marx (1997) suggests that the researcher should seek an appropriate balance between appreciation and advancement of the literature.

Steps in Conducting a Literature Review

A literature review for a research study is essentially about locating and summarizing other studies about the topic. There is no one way to conduct a literature review, but many scholars proceed in a systematic fashion to capture, evaluate, and summarize the literature, and Creswell (2003) suggests the following steps:

Begin by identifying key words useful in locating articles and other materials in academic libraries.

1. Focus initially on journals and books related to your topic and, using the key words or phrases, search the computerized data bases.

2. Try to locate about 20 scholarly sources on your topic beginning with journal articles and books because they are easier to locate.

3. Try to obtain a sense of whether or not the article will be useful to your understanding of the literature. Skim the abstracts and the articles to determine their relevance.

4. Begin to design a literature map, which provides a visual picture of the research literature on your topic. This provides a useful organizing device for positioning your study within the larger body of literature on the topic.

5. Begin to draft summaries of the most relevant articles. Think about how they might be combined.

6. Begin to assemble your literature review. Structure the literature thematically or organize it by important concepts addressed in the study. End with a summary of the themes found and suggest areas where further research is needed.

End with a summary of the themes found and suggest areas where further research is needed.
Photograph: lee Scott / Unsplash
Gathering Resource
1. In order to write a successful literature review you must first do the reading.
2. Read as much as possible about your thesis topic so you can demonstrate your knowledge and familiarity with the work others have done.
3. Keep careful records of what you have read to avoid possible accusations of plagiarism.
4. Make sure your reading includes both theory and research.
5. In addition, if your topic has been subject to controversy, you want such controversy to be fully covered in your review.
6. The following are some helpful hints on gathering information for your literature review.
7
CRITICAL READING TOWARD CRITICAL WRITING
Critical writing depends on critical reading. Most of the research works, projects you write will involve reflection on written texts - the thinking and research that have already been done on your subject.

In order to write your own analysis of this subject, you will need to do careful critical reading of sources and to use them critically to make your own argument. The judgments and interpretations you make of the texts you read are the first steps towards formulating your own approach.
CRITICAL READING: WHAT IS IT?

To read critically is to make judgments about how a text is argued. This is a highly reflective skill requiring you to "stand back" and gain some distance from the text you are reading. (You might have to read a text through once to get a basic grasp of content before you launch into an intensive critical reading.)
~
THE KEY IS THIS:

- don't read looking only or primarily for information

- do read looking for ways of thinking about the subject matter.

When you are reading, highlighting, or taking notes, avoid extracting and compiling lists of evidence, lists of facts and examples. Avoid approaching a text by asking "What information can I get out of it?" Rather ask "How does this text work? How is it argued? How is the evidence (the facts, examples, etc.) used and interpreted? How does the text reach its conclusions?

HOW DO I READ LOOKING FOR WAYS OF THINKING?

1. First determine the central claims or purpose of the text (its thesis). A critical reading attempts to identify and assess how these central claims are developed or argued.

2. Begin to make some judgments about context. What audience is the text written for? Who is it in dialogue with? (This will probably be other scholars or authors with differing viewpoints.) In what historical context is it written? All these matters of context can contribute to your assessment of what is going on in a text.

3. Distinguish the kinds of reasoning the text employs. What concepts are defined and used? Does the text appeal to a theory or theories? Is any specific methodology laid out? If there is an appeal to a particular concept, theory, or method, how is that concept, theory, or method then used to organize and interpret the data? You might also examine how the text is organized: how has the author analyzed (broken down) the material? Be aware that different disciplines (i.e. history, sociology, philosophy, biology) will have different ways of arguing.

4. Examine the evidence (the supporting facts, examples, etc) the text employs. Supporting evidence is indispensable to an argument. Having worked through Steps 1-3, you are now in a position to grasp how the evidence is used to develop the argument and its controlling claims and concepts. Steps 1-3 allow you to see evidence in its context. Consider the kinds of evidence that are used. What counts as evidence in this argument? Is the evidence statistical? literary? historical? etc. From what sources is the evidence taken? Are these sources primary or secondary?

5. Critical reading may involve evaluation. Your reading of a text is already critical if it accounts for and makes a series of judgments about how a text is argued. However, some essays may also require you to assess the strengths and weaknesses of an argument. If the argument is strong, why? Could it be better or differently supported? Are there gaps, leaps, or inconsistencies in the argument? Is the method of analysis problematic? Could the evidence be interpreted differently? Are the conclusions warranted by the evidence presented? What are the unargued assumptions? Are they problematic? What might an opposing argument be?

8
USING AND CITING YOUR SOURCES
What is a ''citation''?
The process of writing a research paper or independent learning project includes reading what others have written on the topic. You are expected to include what other authors have said, as a summary, a paraphrase, or a quotation in you own paper. However, because these are not your own thoughts or words, credit must be given to the authors who developed the thoughts and wrote the words; this is referred to as "citing the author." If you do not give appropriate credit to the author, you can be accused of plagiarism.
Please remember: If you didn't write it, you must cite it!
Photograph: lee Scott / Unsplash
Writing an In-Text Citation

In-text citations include:

1. Author's name

2. Date of publication

3. Page number (for quotations).
General guidelines

Give only the author's last name in the in-text citation. The author's name may be included as part of the sentence OR after the sentence in parentheses.

If the author's name is included in the sentence


Use the past tense or present perfect tense to introduce the summary, paraphrase, or quote:


As Green (1994) stated, "if children were fed adequately at home, schools would not need lunch programs" (p. 25).
If the author's name is included in parentheses after the sentence

Separate the author's name from the date of publication with a comma and one space.

If the citation is for a quotation, separate the date of publication from the page number with a comma and one space.

Note that the fi nal punctuation for the sentence goes after the closing parenthesis.

As one expert stated, "if children were fed adequately at home, schools would not need lunch programs" (Green, 1994, p. 25).
Citing an author who was cited in someone else's paper:

If you want to include in your paper a quote which another author included in his/her document, you must still give credit to the person who wrote the words.

For example: you read a book by Green who quoted White. To quote White in your paper, you would write:

White (as cited in Green, 1994, p. 25) gave reasons for the benefi ts of a healthy breakfast, including "stamina, strength, and good health."

If you never looked at White's actual article, you cannot cite it. You can only cite Green's article, in which she cited White.
9
QUOTING, SUMMARIZING, AND PARAPHRASING
Writing quotations

A quotation uses exactly the same words, punctuation marks, and spelling as the original source. You may not change a comma, a word, or even a letter of a quotation. It must appear exactly the same in your paper as it was in the book, article, or document from which you copied it. A quotation is always set off by quotation marks, one at the beginning and one at the end.

The page number of the quotation is given in the in-text citation, except if the quotation came from an online source, in which case see the instructions in "Writing Citations According to APA Style" for in-text citations for everything retrieved online.They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.
~
When the author's name is within the sentence:

Rich (1993) stated that "there is no substitute for balanced meals" (p. 23).

~
When the author's name is not within the sentence:

She reported, "ADHD is not an emergency" (Diaz, 1993, 23).

~
When quoting, it is not necessary to give the complete original sentence. Sometimes just a few words will do:

Rich reported, "no substitute" would do as well (Green, 1993, p.23).
~
Sometimes one author will quote what another said.

White (as cited in Green, 1994, p. 25) gave reasons for the benefi ts of a healthy breakfast, including "stamina, strength, and good health."
paraphrasing and summarizinG
Both paraphrasing and summarizing require you to put the original quote into your own words, but this must be done so that a reader would not feel that the ideas, words, and sentence structure are almost the same as the original. You cannot simply plug in words that mean the same thing for the original words, such as "laborer" for "worker.
In recent years, the common breakfast of the working person has changed. In a more relaxed time, a full breakfast of eggs, sausage, and toast was lovingly prepared each morning, usually by the female spouse of the typically male wage earner. In today's world of two-worker families, a donut and coffee from the convenience store is more likely
Lox (1992)
When should I paraphrase, and when should I summarize?
What follows is an example of illegitimate paraphrase:

The cause of the condition autism has been disputed. It occurs in approximately one in a thousand children, and it exists in all parts of the world, its characteristics strikingly similar in vastly differing cultures. The condition is often not noticeable in the child's first year, yet it becomes more apparent as the child reaches the age of two or three. Although Asperger saw the condition as a biological defect of the emotions that was inborn and therefore similar to a physical defect, Kanner saw it as psychological in origin, as reflecting poor parenting and particularly a frigidly distant mother. During this period, autism was often seen as a defence mechanism, or it was misdiagnosed as childhood schizophrenia. An entire generation of mothers and fathers (but especially mothers) were made to feel responsible for their offspring's autism (Sacks 247-48).
10
REFERRING TO SOURCES
You can indicate your attitude to the sources you cite by choosing specific verbs to refer to them. Don't just keep repeating "Smith says." There is a wide choice of such verbs in English. Use a dictionary to check that you have chosen a verb with the nuance you intend.
Here are some grammatical patterns to follow in using these verbs:
References example

Berg, B. L. (2007). Qualitative research methods for the social sciences. (6th Edition). New York, NY: Pearson

Cooper, H. (1984). The integrated research review: A systematic approach. Beverly Hills, CA: Sage Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd Edition).

Gall, J. P., Gall. M. D., & Borg, W. R. (1999). Applying educational research: A practical guide. New York, NY: Longman.

Marshall, C. & Rossman, G, B. (1999). Designing qualitative research (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage

Marx, G. (1997). Of methods and manners for aspiring sociologists: 37 moral imperatives. The American Sociologist. Spring, 102 – 125.

Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: An interactive approach. Thousand Oaks, CA: Sage.

Maxwell, J. A. (2005. Qualitative research design: An interactive approach (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage.

Neuman, L. W. (2003). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. New York, NY: Pearson Education, Inc.

Silverman, D. (2005) Doing qualitative research (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage.

Spradley, G. (1979). (1979). The ethnographic interview. New York, NY: Holt, Rinehart & Winston.

Stern, P. N. (1980). Grounded theory methodology: Its uses and processes. Images 12, 20-23.
© 2015 All Right Reserved. S-Publishing
andreysemenog@gmail.com
Made on
Tilda